Regulament

privind cadrul de administrare a activității  Organizației de Creditare Nebancară ”Trust Credit” SRL

Secțiunea I

Dispoziţii generale

Prezentul regulament constituie condiții generale privind cadrul de administrare a activității organizației de creditare nebancarăca proceduri interne aplicabile de către Organizația de Creditare Nebancară ”Trust Credit” SRL ce se referă la atribuțiile și responsabilitățile organelor de conducere, inclusiv de elaborare și aprobare a politicilor, precum și la administrarea riscurilor și continuitatea activității.

Secțiunea II

Definiții generale

 
În sensul prezentului regulament, următoarele noțiuni semnifică:
administrator – membru al consiliului, membru al organului executiv, conducător al filialei organizației de creditare nebancară;

autoritate de supraveghere – Comisia Națională a Pieței Financiare;

client – persoană care beneficiază sau a beneficiat de serviciile organizației de creditare nebancară ori persoană cu care organizația de creditare nebancară a negociat prestarea serviciilor de creditare nebancară, chiar dacă prestarea respectivă nu a avut loc;

credit (credit nebancar) – angajament de a acorda bani ca împrumut cu condiția rambursării acestora, a plății dobînzii și/sau a altor plăți aferente; prelungire a termenului de rambursare a datoriei; angajament de a achiziţiona o creanţă sau alte drepturi de a efectua o plată de către organizația de creditare nebancară;

organizație de creditare nebancară – societate pe acțiuni sau societate cu răspundere limitată, care desfășoară cu titlu profesional doar activități de acordare a creditelor nebancare cât și leasingul financiar;

oficiu secundar – unitate structurală internă a organizației de creditare nebancară, situată în afara sediului central, care nu este filială sau reprezentanță, nu are bilanț separat și desfășoară unele din activitățile conexe sau auxiliare ale organizației de creditare nebancară.

Secțiunea III

Atribuțiile și responsabilitățile organelor de conducere

Angajaţii Companiei îşi vor desfăşura activitatea cu bună-credinţă şi profesionalism, în corespundere cu atribuţiile de serviciu.

Angajaţii care interacţionează nemijlocit cu clienţii Companiei, pe lângă explicaţiile generale legate de serviciile oferite Clienţilor în corespundere cu documentele de creditare, vor explica, la cererea Clienţilor şi alte aspecte ale contractelor de credit care necesită ciarificări suplimentare. în caz de necesitate angajaţii vor apela la superiorul direct pentru clarificări suplimentare.

Angajaţii Companiei vor prezenta clienţilor informaţia aferentă serviciului de împrumut / credit, inclusiv valoarea împrumutului, valoarea totală plătibilă a împrumutului, termenul împrumutului, mărimea ratelor lunare potrivit graficului de rambursare (după caz), comisioanele şi dobânda aferentă, dobânda anuală efectivă, precum şi consecinţele în caz de neonorare corespunzătoare a obligaţiilor contractuale, inclusiv penalităţile aplicabile, atât la prezentarea informaţiei precontractuale, precum şi la semnarea contractului, cu anexele ia acesta.

Angajaţii Companiei vor prezenta explicaţii clienţilor şi vor răspunde la întrebările cu referire la împrumuturile/creditele oferite de Companie.

Compania are dreptul, la discreţia sa şi/sau în scop de marketing, să aprobe produse de împrumut/credit pe termen scurt, cu aplicarea reducerii de până la 100% din Dobânda împrumutului, precum şi din Comisioane şi costuri, în cazul în care aceste este primul împrumut şi acesta a fost rambursat deplin până la data finală de plată.

Compania este în drept să organizeze periodic diverse tombole şi campanii care permit clienţilor să obţină anumite reduceri a remuneraţiilor contractuale, precum şi să câştige anumite premii de la Companie.

Secțiunea IV

Evidenţa contabilă, rapoartele financiare şi specializate

Compania va ţine contabilitatea şi va întocmi rapoarte financiare şi specializate în conformitate cu legislaţia din domeniul contabilității, cu politica sa de contabilitate şi cu actele normative ale autorităţii de supraveghere.

Compania va prezinta autorităţii de supraveghere rapoarte financiare şi specializate, şi alte informaţii, în forma şi cu periodicitatea stabilită de legislaţie şi actele normative ale autorităţii de supraveghere.

Conturile, registrele şi rapoartele financiare şi specializate ale companiei va reflecta operaţiunile şi starea financiară a filialelor şi altor subdiviziuni atît separat, cît şi în mod consolidat. Informația conținută în rapoartele financiare şi specializate trebuie să fie autentică și veridică.

Controlul intern

Compania va organiza procesul de control intern avînd următoarele obiective:

 • desfăşurarea activităţii în condiţii de eficacitate şi eficienţă (obiective de performanţă);
 • furnizarea informaţiilor financiare şi manageriale credibile, complete şi oportune către factorii de decizie interni şi utilizatorii externi de informaţii (obiective de informare);
 • asigurarea conformităţii activităţii cu legislaţia şi reglementările interne (obiective de conformare).

În vederea realizării obiectivelor de control intern, compania va dispune de un sistem de control intern ce se va referi la următoarele elemente aflate în strînsă corelare:

 • rolul şi responsabilităţile fiecăruia în procesul de guvernare corporativă;
 • identificarea şi evaluarea riscurilor semnificative, inclusiv a riscului de credit, riscului de piaţă, riscului operaţional şi riscului reputaţional;
 • activităţile de control şi separarea responsabilităţilor;
 • informarea şi comunicarea;
 • activităţile de monitorizare şi corectare a deficienţelor.

Identificarea şi evaluarea riscurilor semnificative se va realiza cu luarea în considerare atît a factorilor interni, precum complexitatea structurii organizatorice, natura activităţilor desfăşurate, calitatea personalului şi fluctuaţia acestuia, cît şi a factorilor externi, precum condiţiile economice, schimbările legislative sau legate de mediul concurenţial şi progresul tehnologic.

Activităţile de control intern vor include raportări periodice către conducere şi la nivel de subdiviziuni, control fizic, respectarea limitelor maxime ale unor activităţi, autorizarea şi aprobarea activităţilor, verificarea şi reconcilierea datelor.

Separarea responsabilităților se va asigura cu repartizarea atribuţiilor în aşa mod încît să se asigure că personalului nu îi sînt alocate responsabilităţi care să conducă la conflicte de interese.

Liniile de comunicare interne vor asigura fluxuri de informaţii, atît pe verticală cît şi pe orizontală, care să permită informarea organelor de conducere asupra riscurilor aferente activităţii organizației de creditare nebancară şi difuzarea informaţiilor relevante între subdiviziuni.

La organizarea sistemelor de control intern organizația de creditare nebancară va lua în consideraţie costul stabilirii şi menţinerii acestora în raport cu beneficiile asociate.

Gestiunea riscurilor

Compania va organiza procesul de gestiune şi control a riscurilor care au fost evaluate ca semnificative.

Sistemul de gestiune a riscurilor semnificative se referă cel puţin la:

 1. procedurile de autorizare a operaţiunilor supuse riscurilor;
 2. sistemul intern de stabilire a limitelor expunerii la risc şi de monitorizare a acestora, precum şi a nivelurilor de competenţă de aprobare a expunerilor;
 3. sistemul de raportare către conducere a măsurii expunerilor la riscuri, precum şi a altor aspecte legate de riscuri;
 4. criteriile de recrutare şi remunerare a personalului, care să stabilească standarde adecvate pentru pregătirea, experienţa şi integritatea acestuia.

Procesul de gestiune a riscului de credit trebuie să asigure:

 1. menţinerea unor standarde sănătoase de creditare;
 2. monitorizarea şi controlul riscului de credit;
 3. evaluarea corespunzătoare a noilor oportunităţi de afaceri;
 4. identificarea şi gestiunea expunerilor neperformante;
 5. evaluarea condiţiilor ce trebuie îndeplinite de către debitori pentru a putea intra în relaţie de afaceri cu organizația de creditare nebancară.

La evaluarea riscului de credit compania i-a în considerare elemente referitoare la:

 1. performanţa financiară curentă şi previzionată a debitorului;
 2. sursa de achitare a datoriei debitorului, istoricul serviciului datoriei;
 3. concentrarea expunerilor faţă de debitori, pieţele în care aceştia operează, sectoarele economice şi ţările unde sînt stabilite;
 4. capacitatea de punere în aplicare, din punct de vedere legal, a angajamentelor contractuale.

Sistemul de monitorizare a riscului de credit trebuie și se va referi cel puţin la:

 1. analiza situaţiei financiare a debitorului;
 2. urmărirea modului în care debitorul şi, după caz, garanţii, respectă clauzele contractuale;
 3. evaluarea gradului de acoperire cu garanţii a expunerii în raport cu situaţia curentă a debitorului.

Compania dispune de un comitet de gestiune a riscurilor, ai cărui membri au o experienţă corespunzătoare responsabilităţilor lor în cadrul acestui comitet.

Comitetul de gestiune a riscurilor are următoarele atribuţii:

 1. elaborarea, aprobarea şi îmbunătăţirea procedurilor adecvate pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea şi controlul riscurilor semnificative;
 2. informarea regulată a organului executiv colegial al organizației de creditare nebancară asupra situaţiei expunerilor organizației de creditare nebancară la riscuri şi, imediat, în cazul în care intervin schimbări semnificative în expunerea curentă sau viitoare la riscurile respective;
 3. informarea organului executiv colegial asupra problemelor şi evoluţiilor semnificative care ar putea influenţa profilul de risc şi rezultatele organizației de creditare nebancară;
 4. prezentarea organului executiv colegial a unor informaţii suficient de detaliate şi oportune, care să permită acestuia să cunoască şi să evalueze performanţa organului executiv în monitorizarea şi controlul riscurilor semnificative, potrivit procedurilor aprobate, precum şi performanţa de ansamblu a organizației de creditare nebancară.

Compania constituie şi utilizează provizioane specifice de risc de credit, potrivit reglementărilor autorităţii de supraveghere. Provizioanele astfel constituie sunt deductibile la calculul impozitului pe venit, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

Compania dispune de sisteme pentru identificarea oportună a expunerilor a căror calitate se deteriorează şi pentru gestiunea expunerilor neperformante, în cazul activităţilor de control intern.

În cazul externalizării unor activităţi, compania dispune de proceduri de gestiune a riscurilor asociate activităţilor externalizate.

Auditul intern

Compania poate organiza auditul intern, în scopul realizării obiectivului privind îmbunătăţirea activităţii acestuia. Independenţa auditului intern se asigură prin subordonarea nemijlocită organului executiv colegial.

În vederea realizării obiectivului, auditul intern va include în principal următoarele activităţi:

 1. evaluarea eficienţei şi a gradului de adecvare a sistemului de control intern;
 2. evaluarea modului de aplicare şi a eficacităţii procedurilor de gestiune a riscurilor şi a metodologiilor de evaluare a riscurilor semnificative;
 3. analiza relevanţei şi integrităţii datelor furnizate de sistemele informaţionale financiare şi de gestiune, inclusiv de sistemul informatic;
 4. evaluarea acurateţei şi credibilităţii înregistrărilor contabile şi situaţiilor financiare;
 5. evaluarea modului în care se asigură protejarea elementelor patrimoniale bilanţiere şi extrabilanţiere şi identificarea metodelor de prevenire a fraudelor şi pierderilor;
 6. evaluarea modului în care organizația de creditare nebancară respectă prevederile legislaţiei şi reglementărilor interne, precum şi a modului în care execută eventualele prescripţii şi sancţiuni impuse de autoritatea de supraveghere.

Conducerea companiei asigură examinarea şi implementarea recomandărilor formulate de auditul intern. Auditul intern urmăreşte modul de implementare a recomandărilor formulate şi raportează în acest sens organului executiv colegial al companiei.

Auditul extern

Compania va efectua auditul extern obligatoriu al rapoartele financiare şi specializate anuale.

Societatea de audit cu care compania va încheia contractul de audit va corespunde criteriilor stabilite de autoritatea de supraveghere, ținînd cont de prevederile Registrului de stat al societăților de audit, al auditorilor întreprinzători individuali, ținut în modul stabilit de Ministerul Finanțelor.