Regulament

privind prestarea serviciilor Organizației de Creditare Nebancară ”Trust Credit” SRL

Secțiunea I

Dispoziţii generale

Prezentul regulament constituie condiții generale privind prestarea serviciilor, printre care, modul de evaluare a bonității beneficiarului, dezvăluirea componentelor costului total al serviciului, a modului de calcul al penalității, al ratei dobînzii și/sau al ratei de leasing, precum și la modalitățile de garantare de către client a rambursării la scadență a creditului – ca proceduri interne aplicabile de către Organizația de Creditare Nebancară ”Trust Credit” SRL cu clienţii (în continuare numite ”Reguli”) care sunt elaborate ca parte a procedurilor interne aplicabile de către organizaţia de creditare nebancară „Trust Credit” S.R.L. (denumită în continuare „Compania”) şi angajaţii săi în lucrul cu clienţii companiei la acordarea împrumuturilor/creditelor de către Companie.

Secțiunea II

Definiții și Noțiuni

Cerere: Cererea de primire a Creditului, care este prezentată de către Debitor Creditorului;

Contract: Contractul de credit încheiat între părți, compus din Dispozițiile Generale și Dispozițiile Speciale ale Creditului, precum și din modificările și/sau anexele la acesta.

Contul Debitorului: Contul curent bancar al Debitorului, specificat în Contract, sau un alt cont curent bancar, de pe care Debitorul a efectuat vreodată vreun transfer către Creditor;

Contul Creditorului: Orice cont curent bancar al Creditorului, specificat în Contract și disponibil pentru a face transferuri bănești; 

Data de Plată: Data la care respectivele plăți în rate ale Plăților Contractuale trebuie efectuate așa cum sunt specificate în Graficul de rambursare sau Anexa contractului.

Data Finală de Plată: Data specificată în Contract, sau anexa acestuia, până la care Debitorul trebuie să efectueze rambursarea totală a Sumei Oferite de Credit.

Dobânda Anuală Efectivă: Costul total al Creditului pentru Debitor, exprimat ca procent anual din valoarea totală a Creditului(elor) acordat(e), care este definit și calculat în conformitate cu Legea, specificat în Dispozițiile Speciale ale Creditului;

E-mailul Debitorului: Adresa de poștă electronică a Debitorului, în cazul în care a fost specificată în Contract, sau cererea depusă pentru primirea creditului, unde Debitorul este unicul utilizator;

Sucursală: Oficiu permanent sau locație permanentă, unde Creditorul desfășoară activitatea.

Grafic de Rambursare: indică sumele și termenele la care respectivele plăți în rate ale Plăților Contractuale trebuie efectuate așa cum sunt specificate în Contract sau anexa acestuia;

Credit: Mijloace bănești oferite de către Creditor Debitorului în conformitate cu Contractul;

Debitor: persoana fizică care a depus Cererea(rile) și/sau a încheiat Contractul;

Creditor: Organizația de Creditare Nebancară “TRUST CREDIT” SRL, cu numărul de înregistrare (IDNO):  ______________, sediu:  MD-2051, str. Paris, nr.38, etaj 2, of.2, mun. Chișinău, Republica Moldova;

Credit pe Termen Scurt: Creditul cu Termenul de Plată de la 10 (zece) zile până la 30 (treizeci) zile inclusiv;

Credit pe Termen Lung: Creditul cu Termenul de Plată care depășește 30 (treizeci) zile;

Lege: Legile și actele normative ale Republicii Moldova.

Limita Liniei de Credit: Suma-limită a Creditului estimată de către Creditor, în interiorul căreia Debitorul poate prezenta Cereri pentru oferirea Creditului;

Limita Potențială a Liniei de Credit: Suma limită a Creditului estimată de către Creditor până unde Limita Liniei de Credit poate fi ridicată în baza Cererilor și la discreția Creditorului;

Numărul de Telefon: Orice număr de telefon indicat de Debitor în Contract, Profil și/sau Sucursală, utilizat doar de către Debitor, pentru comunicare cu Creditorul, inclusiv pentru notificările, cererile, ordinele Debitorului etc.; 

Plată(ți) Contractuală(e): Toate plățile care trebuie efectuate de către Debitor Creditorului, incluzând rambursarea totală sau parțială a Creditului și plata Remunerațiilor Contractuale;

Dobânda Creditului: procentul respectiv din Suma Oferită de Credit, ce trebuie plătit pentru folosirea Creditului, specificată pentru comoditatea Debitorului ca o sumă în MDL sau în procente în Contractul de împrumut sau anexa acestuia, considerând că anul are 365 zile și 366 zile în anul bisect;

Remunerațiile Contractuale: Remunerațiile plătibile de către Debitor Creditorului în legătură cu examinarea și aprobarea Cererii, administrarea Creditului, serviciul datoriei și serviciile suplimentare, inclusiv Dobânda pentru Credit, Penalități, Comisioanele și costurile și alte plăți în conformitate cu prezentul Contract;

Suma de Credit: Suma de bani specificată în Dispozițiile Speciale ale Creditului potențial oferită de către Creditor Debitorului în conformitate cu prezentul Contract;

Suma Oferită de Credit: Suma totală a Creditului efectiv oferită de către Creditor Debitorului în baza Contractului în mărimea specificată în Dispozițiile Speciale ale Creditului care a fost oferită Debitorului la încheierea Contractului sau după aceasta;

Termen de Plată:  Perioada de timp din data la care Creditul a fost oferit Debitorului până la Data de Plată în cazul rambursărilor parțiale (plăți în rate) pentru Creditul pe Termen Lung sau până la Data Finală de Plată în cazul Creditului pe Termen Scurt, și până la ultima zi a Perioadei de Prelungire în caz de Prelungire.

Secțiunea III

Scopuri

Prezentul Regulament asigură stabilirea unui set unitar de reguli care să reglementeze modul de evaluare a bonității beneficiarului, la criteriile și condițiile de prestare a serviciilor, inclusiv la dezvăluirea componentelor costului total al serviciului, a modului de calcul al penalității, al ratei dobînzii și/sau al ratei de leasing, precum și la modalitățile de garantare de către client a rambursării la scadență a creditului.

Secțiunea IV

Modul de evaluare a bonității beneficiarului

Pînă la perfectarea contractelor, debitorul trebuie să completeze o cerere prin indicarea Sumei de credit solicitată și a Termenului de Plată, precum și să ofere alte informații, date și documente necesare, ca anexe, la solicitarea creditului către compania O.C.N.”Trust Credit”S.R.L..

La completarea Cererii sus-numite, debitorul își exprimă acordul privind aceptarea de către Creditor în folosirea datelor de identificare ale Debitorului pentru evaluarea bonității (solvabilității) Debitorului;

Debitorul prin depunerea Cererii conștientizează și confirmă că:

– datele cu caracter personal și informația specificată de către Debitor în Cerere, precum și toate celelalte documente depuse sunt corecte, complete și veridice până în ziua în care Debitorul notifică Creditorul despre careva modificări;

– Debitorul are capacitate de exercițiu deplină să acționeze și nu este sub influența substanțelor alcoolice, narcotice și/sau psihotrope;

– Debitorul acționează ca persoană fizică și nu reprezintă interesele vreunei persoane juridice, întreprinzător individual sau altă persoană (beneficiar);

Evaluarea bonității beneficiarului se face de către Creditor de sinestătător, iar ulterior,  vor fi generate Dispozițiile Speciale. Prevederile Dispozițiilor Speciale pot fi diferite de cerințele incluse de Debitor în Cerere, respectiv Suma de Credit poate fi diminuată în baza evaluării bonității (solvabilității) Debitorului și posibilităților Creditorului;

Creditorul are dreptul să folosească toate procedeele legale, pentru identificarea litigiilor în care se află debitorul și dacă acesta se află în oarecare litigiu, civil, penal, sau de altă natură.

La fel, Creditorul solicită informația referitor la alte credite aferente creditului la solicitare, care la moment sunt active, alte interdicții etc.

Totodată, toată informația precontractuală și condițiile substanțiale ale Contractului vor fi făcute disponibile pentru Debitor la sediul companiei, respectiv Debitorul va fi informat despre:

– toate condițiile referitoare la acordarea și rambursarea Creditului, inclusiv, fără limitare, metodele disponibile de plată, precum și Remunerațiile Contractuale plătibile de către Debitor Creditorului (inclusiv, fără limitare, Dobânda Creditului, Penalitățile, Comisioanele și costurile, suma totală plătibilă de către Debitor),

– toate riscurile în legătură cu încheierea Contractului, inclusiv, fără limitare, că:

     • statistica datelor despre Debitor nu garantează aceleași date în viitor;
     • costuri suplimentare pot fi aplicate de către persoane terțe, precum comisioane la transfer, costuri de validare, comisioane de colectare a datoriilor, mediere, cheltuieli de judecată și/sau executare etc.,
     • consecințe negative pot apărea în cazul în care Debitorul încalcă dispozițiile Contractului (e.g. Penalitățile);

– Exercitarea dreptului de a revoca unilateral și anticipat Contractul în baza cererii depuse pe e-mailul Creditorului (trustcreditmd@gmail.com) sau prin telefonul informativ (373-79-79-67-68) cu achitarea integrală a sumei creditului și tuturor cheltuielilor contractuale suportate pînă la returnarea acestuia;

– Încetarea Contractului, așa cum este stipulat în Contract;

Secțiunea V

Criteriile și Condițiile de prestare a serviciilor.

Creditorul se obligă să ofere Debitorului credite în baza Cererilor, în caz de aprobare a acestora, iar Debitorul se obligă să întoarcă Suma Oferită de Credit și să plătească Remunerațiile Contractuale până în ultima zi a Termenului de Plată.

Creditorul va decide unilateral asupra aprobării sau respingerii Cererii, ținând cont de evaluarea bonității (solvabilității) Debitorului, efectuată de sine stătător de către Creditor sau folosind asistența unor persoane terțe, și/sau executarea de către Debitor a obligațiilor conform prezentului Contract. Creditorul este în drept să respingă Cererea fără nici o justificare sau explicație.

Creditorul notifică Debitorul despre acceptarea sau respingerea Cererii în termen de pînă la 3 (trei) zile lucrătoare din ziua primirii Cererii.

În caz de aprobare a Cererii, Dispozițiile Speciale sau modificările făcute în Dispozițiile Speciale ale Creditului, ca rezultat al oferirii Creditului în conformitate cu Cererea, pot fi trimise pe E-mailul Debitorului și vor intra în vigoare la oferirea de fapt a Creditului.

Debitorul conștientizează că aceste modificări vor fi făcute în baza Cererilor prezentate de către Debitor și este de acord cu executarea lor așa cum este specificat în prezentul regulament. 

La cererea primită de la Debitor, Creditorul este obligat să ofere Debitorului:

  • la Sucursală, după semnarea de către Creditor și Debitor, suportul de hârtie al modificărilor efectuate în Dispozițiile Speciale ale Creditului în baza respectivelor Cereri ale Debitorului;
  • în termen de 15 (cincisprezece) zile, gratuit, un grafic de plată/situația de plăți a sumelor restante în baza Contractului, în formatul (pe hârtie sau pe alt suport durabil) specificat de către Debitor.

Creditorul, în conformitate cu indicațiile Debitorului, va oferi fiecare Sumă a Creditului în numerar la Sucursală sau prin transfer în Contul Debitorului.

Creditorul este în drept unilateral să definească o nouă Limită a Liniei de Credit, la aprobarea Cererii(lor) noi a Debitorului.

Clienţii Companiei sunt persoane fizice, care:

  • dispune de un act de identitate valabil, pentru a fi identificat de către Companie;
  • confirmă că au capacitate de exerciţiu deplină să acţioneze şi nu sunt sub influenţa substanţelor alcoolice, narcotice şi/sau psihotrope;
  • acţionează ca persoană fizică şi nu reprezintă interesele vreunei persoane juridice, întreprinzător individual sau altă persoană (beneficiar);
  • confirmă datele cu caracter personal şi informaţia specificată în Cererea de aplicare pentru împrumut, precum şi făptui că toate celelalte documente depuse şi informaţii furnizate Companiei sunt corecte, complete şi veridice până în ziua în care notifică Compania despre careva modificări;
  • confirmă că au fost informaţi despre toate condiţiile referitoare la acordarea împrumutului şi rambursarea acestuia, inclusiv, fără limitare, metodele disponibile de plată, precum şi remuneraţiile contractuale plătibile (inclusiv, fără limitare, dobânda împrumutului, penalităţile, comisioanele şi costurile, suma totală plătibilă);
  • conştientizează prelucrarea datelor personale în corespundere cu consimţământul exprimat Companiei (verificarea autenticităţii datelor personale din diferite baze de date publice şi / sau private, colectarea de date (inclusiv imaginea vizuală) a datelor personale (nume, prenume, patronimic, sex, data şi locui naşterii, semnătură, date a membrilor de familie, cetăţenie, semnătură digitală, număr de telefon şi fax, email, profesie / funcţie, situaţie familială, situaţie economico-financiară, date bancare, imagine, adresă (domiciliu/reşedinţă), loc de muncă, IDNP (numărul personal de identificare), date privind bunurile deţinute de către debitor, caracteristici fizice, date din buletinul de identitate), inclusiv cu scopul:
   • executării obligaţiilor ce derivă din contract;
   • creării de rapoarte de credit, colectare debite / recuperare creanţe, servicii financiar-bancare, statistică, analiză a solvabilităţii / situaţiei economico-financiare, prospectare comercială şi marketing direct prin mesaje SMS la numărul indicat în Cerere, precum şi primirii şi transmiterii informaţiei către birourile istoriilor de credit, stat, instituţii municipale şi/sau autorităţi de supraveghere;
   • evaluării solvabilităţii clientului sau altor factori semnificativi ce influenţează încheierea şi executarea contractului încheiat cu Compania.

Secțiunea VI

Etapele lucrului cu Clienţii Companiei

Lucrul cu clienţii Companiei se desfăşoară în corespundere cu etapele indicate mai jos. Unele etape ar putea să nu fie aplicabile în relaţia cu Debitorul, în principal dependenţă de comportamentul de achitare al acestora.

Etapa precontractuală:

– în cadrul etapei precontractuale Compania identifică Debitorul şi recepţionează informaţia cu privire la serviciul de care Debitorul este interesat.

– Debitorul depune cererea de aplicare pentru credit/împrumut.

– Debitorul se identifică print-un act de identitate valabil şi furnizează informaţia necesară în vederea respectării procedurilor cu privire la cunoaşterea acestuia, precum şi în vederea evaluării solvabilităţii lui.

– în dependenţă de rezultatul examinării cererii de către Companie, Debitorul este notificat cu privire la acceptarea sau refuzul cererii de eliberare a împrumutului/creditului, precum şi este informat cu privire la suma creditului acordată de Companie.

– Debitorului îi este furnizată informaţia pre-contractuală în vederea evaluării de către debitor a ofertei Companiei şi luării unei decizii în privinţa contractării sau necontractării împrumutului / creditului. Debitorului îi sunt oferite actele aferente contractului de împrumut, pentru a face cunoştinţă cu acestea.

Încheierea contractului:

– în cazul acceptării de către debitor a condiţiilor contractuale ale Companiei şi după oferirea tuturor clarificărilor necesare, Compania încheie cu debitorul contractul de împrumut /credit.

– Actele de creditare indică informaţia financiară obligatorie, inclusiv suma totală plătibilă, data, dăţile de plată, sumele spre rambursare.

Eliberarea împrumutului/creditului:

– La alegerea debitorului, suma împrumutului poate fi eliberată debitorului la unul dintre oficiile Companiei sau prin transfer bancar.

– Tipul de credit : Credit pe termen scurt / lung;

– Valoarea totală a creditului (Înseamnă plafonul sau sumele totale puse la dispoziţie în temeiul contractului de credit):

  • Pe Termen Scurt (până la 60 zile) pînă la 10 000 lei, sau
  • pe Termen Lung (până la 48 luni) pînă la 100 000 lei.

Efectuarea plăţilor pentru împrumutul / creditul contractat

  • Clientul are obligaţia să efectueze plata remuneraţiilor contractuale datorate în corespundere cu prevederile contractului de împrumut.
  • în cazul împrumutului pe Termen Scurt – data de plată este o singură dată calendaristică indicată în contractul de împrumut / credit,
  • în cazul împrumutului pe Termen Lung – plăţile urmează a fi efectuate lunar, în corespundere cu graficul de rambursare ataşat la contractul de împrumut / credit.

Rambursarea sumelor datorate:

  • Rambursarea sumei creditului și a dobânzii creditului, penalităților, precum și a comisioanelor și costurilor trebuie făcută în rate de plată în baza anuităților și în conformitate cu graficul de rambursare sau la Data Finală de Plată.
  • Rambursarea sumei creditului și a dobânzii creditului, penalităților, precum și a comisioanelor și costurilor trebuie făcută la unul dintre oficiile ale Companiei; sau Plata prin transfer bancar în contul bancar al Companiei.
  • în cazul efectuării plăţii prin transfer bancar, plata este considerată ca fiind făcută când suma este creditată în contul bancar al Companiei.
  • în cazul în care Clientul nu înregistrează restanţe la efectuarea plăţilor contractuale sau în cazul în care întârzierea Clientului nu depăşeşte cumulativ 30 zile de întârziere, Compania poate să accepte acordarea unei Perioade de prelungire a datei de plată în cazul împrumutului pe termen lung la solicitarea debitorului.
  • Comisionul de Gestiune la Prelungire este unul opţional, indicat în dispoziţiile generale şi dispoziţiile cu privire la oferirea împrumutului şi trebuie plătit la momentul în care cererea de prelungire este procesată.

Secțiunea VII

Costurile creditului/împrumutului

Rata dobânzii aferente creditului/împrumutului sau, dacă este cazul, diferite rate ale dobânzii care se aplică contractului de credit.

Dobînda anuală efectivă (DAE înseamnă costul total al creditului exprimat ca procentaj anual din valoarea totală a creditului. DAE vă ajută să comparaţi diferite oferte).

DAE variază în funcție de suma de credit și durata acestuia, indicată în contract.

Exemplu de DAE: valoarea creditului 15000 MDL; Durata creditului 12 luni; Valoarea totală de plată (Credit + Dobândă + Comision de Examinare și Aprobare a Cererii + Comision de Administrare a Creditului + Comision de Oferire a Numerarului) (unde taxa lunară este de 1716 lei, toate procentele şi comisioanele vor constitui suma de 5592 lei. În total, către întoarcere vei avea de achitat – 20 592 lei)MDL; DAE = 84,78%

Costuri aferente Orice alte costuri rezultate din contractul de credit

Comision principal: Comision de Oferire și Administrare a Creditului este o plată unică pentru oferirea creditului, în suma specificată.

Comisioane opționale: Comision de Oferire a Numerarului se plătește pentru oferirea creditului în numerar;

Compensație de rambursare anticipată se plătește în cazul rambursării anticipate a sumei oferite de credit și celeilalte remunerații contractuale; Astfel, Debitorul va plăti adițional o compensație în mărime de 0,5% din suma curentă la balanța Creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre data rambursării anticipate şi Data de Plată a ultimei rate indicate în Graficul de Rambursare este mai mică de un 1 (an); sau în mărime de 1% din suma curentă la balanța Creditului rambursat anticipat dacă perioada de timp dintre data rambursării anticipate şi Data de Plată a ultimei rate indicate în Graficul de Rambursare este mai mare de un 1 (an).

Comision de Concesiune a Penalității se plătește pentru acordarea concesiunii (anulării) la calcularea penalităților pentru o anumită perioadă. Comisionul de Concesiune a Penalității, plătibil în cazul în care Debitorul a cerut și primit de la Creditor pentru o anumită perioadă necalcularea Dobânzii Creditului și Penalității de Întârziere, inclusiv pentru acoperirea cheltuielilor administrative și de altă natură suportate de către Creditor pentru examinarea și satisfacerea cererii Debitorului de a nu calcula Penalitatea de Întârziere, precum este indicat în Dispozițiile Speciale. Faptul achitării comisionului de către Debitor constituie confirmarea (proba respectivă) privind plata comisionului respectiv, alte formalități nefiind necesare. Creditorul nu este obligat să accepte necalcularea penalității (pentru perioada care urmează) dacă Debitorul deja înregistrează restanțe la plată și este în drept să direcționeze suma la achitarea sumelor restante.

Comisionul de gestiune la prelungire se plătește pentru prelungirea datei de plată; Comision de Gestiune la Prelungire (în cazul Creditului pe Termen Lung) care trebuie plătit în cazul în care Debitorul a cerut și primit de la Creditor o Perioadă de Prelungire a Datei de Plată. Comisionul de Gestiune la Prelungire este indicat în Dispozițiile Speciale și trebuie plătit la momentul în care cererea de prelungire este procesată. Faptul achitării comisionului de către Debitor constituie confirmarea (proba respectivă) cu privire la prelungirea Datei de Plată, alte formalități nefiind necesare. În scop informativ, Creditorul poate transmite Debitorului modificarea Dispozițiilor Speciale ale Creditului, unde Data de Plată amânată este indicată în legătură cu acceptarea cererii Debitorului.

Comision de oferire a numerarului se plătește pentru oferirea creditului în numerar; Comision de Oferire a Numerarului care trebuie plătit dacă Debitorul a solicitat și Creditorul a asigurat serviciul de oferire a Creditului în numerar, implicând lucrul organizațional al Creditorului de obținere a banilor cheș/numerar de la banca comercială, transportare la filiale, păstrarea în securitate a mijloacelor bănești și activitatea operațională cu mijloace bănești în cheș. Acest comision nu se achită în cazul transferului bancar pe Contul Debitorului.

Comisionul de rezoluțiune anticipată se plătește în cazul rambursării anticipate a sumei oferite de credit și celeilalte remunerații contractuale.

Condiţiile în care costurile privind contractul de credit menţionate pot fi modificate. Creditorul poate propune oricând schimbarea dobânzii creditului, penalităților și a celorlalte comisioane și costuri. Debitorul solicită să fie informat despre modificările menționate, în termen de 10 (zece) zile înainte de data la care acestea vor intra în vigoare, prin publicarea modificărilor pe portal, la sucursale, sau prin informarea la numărul de telefon sau e-mailul debitorului. Modificările menționate se consideră acceptate de către debitor când acesta confirmă modificările menționate prin portal, sau prin apel prin intermediul numărului de telefon sau prin e-mail prin intermediul e-mailul debitorului, precum și în toate cazurile când o nouă cerere a fost prezentată după publicarea modificărilor menționate. Modificările menționate nu se aplică pentru sumele de credit oferite până la publicarea modificărilor menționate.

În caz de încălcare a termenului de plată debitorul va fi penalizat cu:

• Penalitate de Întârziere 0,5% pe zi în cazul Creditului pe Termen Scurt sau de 0.25% pe zi în cazul Creditului pe Termen Lung, aplicată sumelor restante (dacă există);

În cazul în care se solicită de către client asupra aplicabilității unei penalități în procente pentru fiecare zi de întîrziere, atunci în contract va fi stipulată o penalitate în mărime de 0.25% pentru fiecare zi de întîrziere pentru creditele pe termen lung și 0.5% pentru creditele pe termen scurt.

Penalitate de Încălcare (doar în cazul Creditului pe Termen Lung), precum este indicat mai jos:

Va fi considerat în încălcare când oricare dintre Remunerațiile Contractuale nu sunt plătite în decurs de 1 (una) zi de la Data de Plată, fapt pentru care debitorul va trebui să achite suplimentar la Dobânda Creditului și la Penalitatea de Întârziere pentru fiecare zi de întârziere, o Penalitate de Încălcare, precum este indicat mai jos:

MDL 100 – plătibil la a 1-a zi de la Data de Plată; și

MDL 200 – plătibil la a 16-a zi de la Data de Plată; și

MDL 800 – plătibil la a 26-a zi de la Data de Plată .

Dacă mai mult de o Remunerație Contractuală este întârziată de către Debitor, Penalitatea de Încălcare se va calcula și se va achita doar cu referire la prima (cea mai veche) Remunerație Contractuală neachitată.

Costuri de Colectare în sumă de MDL 500 lei; sau în valoare mai mare potrivit chitanțelor de plată sau altor probe, dacă întârziați plățile contractuale și Creditorul începe acțiuni de colectare, inclusiv, după caz, telefonează Debitorul sau persoana de contact, expediază sms(urilor), email(urilor), scrisorilor (inclusiv cu aviz de recepție), întocmirea, depunerea și pledarea acțiunilor în judecată, externalizarea respectivelor activități de colectare, activități de executare silită.

O penalitate fixă în mărimea de 25% din suma de credit nerambursată în termen și toate plățile restante în baza contractului, în cazul în care întârziați plățile pentru o perioadă mai mare de 45 zile și Creditorul reziliază anticipat contractul cu Dvs., notificându-vă despre faptul rezilierii.

Secțiunea VIII

Modalitățile de garantare de către client a rambursării la scadență a creditului.

1.Pentru situaţiile de întârziere a plăţilor contractuale a plăţilor de către Clienţi, se aplică penalităţi contractuale, iar în cazul în care Clientul înregistrează o întârziere de o perioadă mai îndelungată, Compania îşi rezervă dreptul, de a rezilia anticipat contractul cu Clientul şi să declare datoria scadentă.

2. Compania poate acorda anumite facilităţi Clienţilor săi, la achitarea datoriilor în mod individual, astfel de măsuri având scopul să ajute în final clienţii să -şi onoreze în final obligaţiile contractuale asumate faţă de Companie.

3. Compania este în drept să apeleze la companii externe de colectare a datoriilor, precum şi la instanţa de judecată în vederea încasării sumelor datorate acesteia.

4. Orice litigiu apărut în legătură cu contractul încheiat cu Compania va fi soluţionat prin înţelegere reciprocă. Debitorul și Creditorul pot recurge la mediere în cazurile și în modul stabilit de Lege.

5. În cazul imposibilităţii de a soluţiona litigiile în ordine extrajudiciară, litigiile vor putea fi deferite instanţelor de judecată competente din Republica Moldova.